Kupka - Waldes | Umělec a jeho sběratel

Největší, nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší publikace o životě a díle Františka Kupky. Ojedinělý vztah malíře a jeho sběratele. Kupkovo dílo ve sbírce Jindřicha Waldese. Barevná velkoformátová publikace zahrnuje dílo českého světového malíře Františka Kupky v soukromé sbírce továrníka Jindřicha Waldese i rozsáhlou dokumentaci jeho komerční a grafické tvorby. Mnoho děl je zde reprodukováno poprvé. Součástí je i významný text Ludmily Vachtové, Jana Rouse a faksimile i přepis bohaté korespondence. Publikace je završena důsledným soupisem celé původní sbírky || 445 barevných stran na křídovém papíře v pevné šité vazbě v přebalu a s kartonovým boxem | Rozměr: 26 x 33 x 4,5 cm | Texty: Jiří Waldes, Ludmila Vachtová, Otto Smrček, Jan Rous, Petr Meissner, Jindřich Toman a Anna Pachovská | Grafická úprava: Markéta Othová a Ivan Mečl | Příprava reprodukcí pro tisk: Divus, Andrea Slováková a Ivan Mečl | Redakce Anna Pachovská | Vyšlo: 1999 | ISBN: 80-238-4616-7
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 60 EUR (70 USD)
Cena bez DPH: 60 EUR (70 USD)JAZYK Cena
Anglicky 60 EUR ks
Česky 60 EUR ks

Kniha Kupka — Waldes; Malíř a jeho sběratel vyšla jako součást stejnojmenné výstavy.

Dokumentuje dílo Františka Kupky ve sbírce Jindřicha Waldesa, která byla konfiskována nacistickou a později komunistickou mocí a v roce 1996 navrácena zpět dědicům sběratele.

Kupkovo dílo v této sbírce tvoří výraznou část také díky přátelství umělce a sběratele, které bylo velmi intenzivní a trvalo od roku 1919 do roku 1939, kdy byl Waldes zatčen gestapem a v roce 1941 zemřel na útěku z nacisty okupované Evropy.

Nejde o uměleckohistorickou studii Kupkovy tvorby, ale o pramenný popis jeho děl ve sbírce, kam byla získávána, až na malé výjimky přímo od umělce. Jde o připomínku dnes již téměř zapomenuté tradice soukromého sběratelství v českých zemích a zároveň o jedinou kompletní dokumentaci Kupkova díla ve sbírce.

Kniha obsahuje úplný katalog prací Františka Kupky ve sbírce Jindřicha Waldesa (oleje, práce na papíře, ilustrace, náčrty, exlibris, plastiky) s přesným uvedením názvu díla, roku vzniku, rozměrů, event. přípisů Františka Kupky, signatury, ozna-čení značkou Waldesovy obrazárny, dále provenience, výstavy, literaturu týkající se každého určitého díla.

V katalogové části jsou reprodukovány také veškeré kresby z cyklu Píseň písní, které nebyly dosud nikdy v plném rozsahu publikovány.

Textová část zahrnuje oddíly Jindřich Waldes sběratel a Jindřich Waldes podnikatel, výběr z rozsáhlé korespondence Jindřicha Waldesa a Františka Kupky z let 1919 - 1936 (každá část je opatřena poznámkami a vlastní obrazovou přílohou).

V závěru publikace se můžete seznámit s přesnou biografií Františka Kupky a Jindřicha Waldesa, seznamem stipendistů profesora Františka Kupky v Paříži, seznamem samostatných i skupinových výstav včetně výstavních katalogů a vybrané autorské bibliografie.

Hlavní obrazová část obsahuje 143 reprodukcí děl Františka Kupky ve Waldesově sbírce. Kniha je uvedena texty Jiřího Waldesa, sběratelova syna, a výtvarné kritičky Ludmily Vachtové.

 

František Kupka (1871 - 1957)

je jeden z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců 20. století a prakticky jediný, který dosáhl celosvětového uznání a stabilního místa v dějinách umění. Je považován za zakladatele či průkopníka abstraktní malby (první abstraktní plátna vystavuje již v roce 1911).

V komunistickém Československu byla jeho tvorba dlouho pokládána za „lidu škodlivý příklad imperialistické ideologie a kosmopolitního nihilismu“ a jeho díla byla uložena v depo-zitářích. Teprve v roce 1958 se česko-slovenský stát rozpomenul a dal se reprezentovat na Světové výstavě v Bruselu, v oddělení „50 let moder-ního umění“, třemi ideologickými „vy-děděnci“ Ottou Gutfreundem, Jose-fem Šímou a Františkem Kupkou.

Díla Františka Kupky vlastní přední světové galerie a muzea moderního umění, ceny jeho obrazů dosahují na světovém trhu vysokých cen stoupající tendence.

 

Jindřich Waldes (1878 - 1941)

byl významný český podnikatel první třetiny 20. století. Roku 1902 založil fir-mu Waldes a spol., která se zabývala výrobou drobných kovových předmětů, z nichž nejznámější byl patentek s ná-zvem Koh-i-noor. V roce1907 založil vlas-tní tovární budovy v Praze-Vršovicích a posléze expandoval do zahraničí.

Waldes byl jedním z nejvýznamnějších českých selfmademanů, vlastní pílí zís-kal široký všeobecný rozhled a základní odborné vědomosti z oblasti obchodu a managementu.

Jindřich Waldes byl přesvědčený Čech a vlastenec v nejširším smyslu slova, což se projevilo i v jeho sběratelství.

Kromě světově unikátního Muzea šatních spínadel ve Vršovicích, založe-ného v roce 1916, vybudoval ve své obrazárně sbírku českého výtvarného umění. České mistry počínaje rudolfínskou dobou přes nejvýznamnější autory 19. století až po významná díla počátku 20. století kupoval nejen v Če-chách, ale i ve Vídni, Paříži a Berlíně.

S řadou současných umělců se přátelil a podporoval je.  Nejvýraznější a nejuž-ší přátelství navázal s Františkem Kup-kou. Díky vzájemnému poutu mohl Waldes ve své sbírce shromáždit ojedi-nělou kolekci Kupkových děl.


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !